Regulamin promocji "Zakupy Premiowane Fairlux / Ledeshi"

1. Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej "Zakupy Premiowanei", jest firma  Unico Sp. z o.o , z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Kossaka 6a/9,  zwana dalej Organizatorem.

2. Akcja przeznaczona jest dla klientów, którzy dokonają zakupu asortymentu produktów Ledeshi i Fairlux. Zakupu w ramach akcji  można dokonać za pośrednictwem firm : Unico Sp z o.o. i Illuminotti Sp z o.o.

3. Akcka prowadzona jest do 31.12.2014 roku.

4. Akcja polega na nagradzaniu Uczestników, którzy w okresie promocji dokonają zakupu na warunkach   przedstawionych w tabeli:

Lp.
1.
2.
3.
Opis -  progi zakupowe
Próg za kwotę netto 150 zł.
Próg za kwotę netto 4 000 zł.
Próg za kwotę netto 5 000 zł.
Produkty za 1 zł.
1 szt. Żarówki LED E27 4W
Tablet 9,7” Dual Core
Monitor komputerowy 23,6” lub telewizor 23” HD

Uczestnik akcji dokonuje wyboru produktu za 1 zł w ramach danego progu zakupowego, nie jest możliwe wielokrotne wykorzystanie danego zakupu do pozyskania produktów za 1 zł które pochodzą z innego progu.


5.  Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w produktach za 1 zł.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Akcji bez podania przyczyn. Informacje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jak również przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Akcji zostaną opublikowane na stronie www.elektroatut.pl Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania. Zmiany w Akcji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.


7. Nagrody nie mogą zostać zamienione na środki płatnicze.


8. Uczestnik przystępując do Akcji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.


9. Prawa związane z promocją nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).  

11.  Gwarancja udzielana na nagrody wydawane w Promocji jest gwarancją producenta/emitenta. Organizator nie odpowiada za wady ukryte nagród oraz awarie wynikające z ich użytkowania. W przypadku stwierdzenia wadliwości nagrody Uczestnika obowiązuje standardowy tryb reklamacyjny określony przez producenta sprzętu. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów w zakresie określonym w przepisach bezwzględnie obowiązujących.

12. Uczestnicy Promocji podając dane osobowe wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z organizacją Promocji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Promocji jest Organizator .Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.


13. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane, najpóźniej w terminie do 31.01 2015 r.
Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres organizatora.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania.
Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane przez Organizatora są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie do 5dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
Gwarancja udzielana na nagrody wydawane w Promocji jest gwarancją producenta/emitenta. Organizator nie odpowiada za wady ukryte nagród oraz awarie wynikające z ich użytkowania. W przypadku stwierdzenia wadliwości nagrody Uczestnika obowiązuje standardowy tryb reklamacyjny określony przez producenta sprzętu. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów w zakresie określonym w przepisach bezwzględnie obowiązujących.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!